25060212-b2Q1s

VILLKOR BNA.NU ONLINE-AUKTION

1. Registrering
Kunden registrerar sig genom att fylla i registreringsformuläret. Det krävs att du som kund har registrerat dig för att få ta del av Bernt Nilsson Auktioners tjänster. Genom registreringen accepteras Villkoren och Kunden åtar sig att följa de instruktioner som ges. Om ett företag registreras krävs att  angiven kontaktperson är firmatecknare. Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda eget login-namn och lösenord. Kunden har inte rätt att överlåta eller sälja loginnamn eller lösenord till utomstående. Kunden får heller inte tillåta att utomstående använder dennes loginnamn eller lösenord. Efter användning bör utloggning ske så att personlig information skyddas i förhållande till andra användare av samma dator. Bernt Nilsson Auktioner förbehåller sig rätten att neka personer och företag åtkomst till www.bna.nu om försök till bedrägeri eller missbruk av tjänster som tillhandahålles på hemsidan föreligger. Rättsliga åtgärder vidtages om nekad åtkomst inte accepteras.

2. Användning av personuppgifter (GDPR)
Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera kundnummer/mina sidor samt din användning av dessa, liksom för att förhindra missbruk av kundnummer/mina sidor. En kunds personuppgifter används även för att förbättra vårt innehåll och våra produkterbjudanden. Dessutom kan en kunds personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till kunden. Kunden samtycker till att Bernt Nilsson Auktioner får använda dennes personuppgifter för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen och som är relevanta för kundens användning av webbplatsen. Om kunden inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej genom att skriftligen informera oss. Kunden kan när som helst kräva att bli struken ur vårt register så länge det ej bryter mot annan lagstiftning, t.ex bokföringslagen. Fullständiga villkor för detta finner ni under vår integritetspolicy.

3. Katalog/Objektsbeskrivning/Utropspriser
Katalogens utropspriser är angivna i SEK och baserade på en marknadsanpassad värdering och skall endast tjäna som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen skilja från angivet utropspris. Bernt Nilsson Auktioner förbehåller sej rätten att ändra eller tillägga i kataloguppgifter. Eventuella ändringar eller tillägg meddelas vid auktionstillfället alternativt anges i objektsbeskrivningen.

4. Budgivning och köp onlineauktion
För att lägga bud på egendom krävs registrering av budgivare på bna.nu. bna.nu vänder sej till företag därför debiteras moms utöver lagda bud på varor som är mervärdesskattepliktiga. Då vår kundgrupp är företag kan konsumenttjänstlagen inte tillämpas vid eventuell tvist. Det finns inget förbud för privatpersoner att skapa konto och lägga  bud på bna.nu. Budgivaren, även kallad kunden, får då ett kundnummer och har därmed godkänt auktionsvillkoren. Det går bra att bjuda dygnet runt fram tills auktionen stänger. Auktionen avslutas , om inte annat anges i auktionsvillkoren, med en liveauktion. Att delta i budgivning av egna inlämnade föremål är ej tillåtet eller att manipulera budgivning genom ombud.Budgivare har rätt att lägga bud via Mina sidor. Lägsta tillåtna bud framkommer genom budstegen i villkoren. Ditt bud är alltid ett maxbud. Bernt Nilsson Auktioner bjuder så förmånligt som möjligt upp till och med maxbudet. Det  vinnande budet kan således bli lägre än angivet maxbud. Om en auktion avslutas med två lika höga bud är först inkommande det vinnande budet. Samtliga bud är bindande. Alla lagda bud är bindande oavsett om budet är lagt manuellt eller genom maxbudsfunktionen. Inropsavgift tillkommer på angivna bud.  Alla inropsuppdrag och andra meddelanden till Bernt Nilsson Auktioner via internet går på avsändarens risk och Bernt Nilsson Auktioner ansvarar inte för felskrivningar, förseningar i överföringen eller andra tekniska störningar, som möjliggör utnyttjandet av Internet-tjänster.Vid tekniska störningar kan auktioner förlängas tills störningar upphört, detta meddelas på hemsidan. Bernt Nilsson Auktioner friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare och/eller dennes uppdragsgivare på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem etc. Bernt Nilsson Auktioner har heller inte något ansvar för att bud inte registreras, kontakt ej etableras eller att fel budgivare kontaktas efter budgivningen. Inropsuppdrag för onlineauktion kan även registreras på traditionellt sätt via en skriftlig blankett som lämnas till Kundtjänst. Distans- och hemförsäljningslagens ångerrätt på 14 dagar gäller ej vid vinnande bud på auktion hos oss då det alltid finns möjlighet att lägga bud i vår auktionshall i Bjälverud eller på plats vid liveauktioner. Vinnande bud är alltid bindande.Bernt Nilsson Auktioner kontaktar den som avgivit det högsta budet så snart som möjligt dock senast inom tre (3) arbetsdagar via e-post, telefon eller fax. Skickad faktura via e-post anses som tagen kontakt. All budgivning är bindande. Faktura på inropat objekt skickas via e-post för omgående betalning. Har betalning ej registrerats på Bernt Nilsson Auktioners konto inom 3 bankdagar från fakturadatum har Bernt Nilsson Auktioner rätt att erbjuda egendomen till annan budgivare.

5. Köpare
Köpare är den som har avgivit det högsta budet när reservationspriset uppnåtts och auktionen avslutats. Köparen kan företrädas av annan person med fullmakt. FUllmakten skall skriftligen tillställas auktionsfirman. Köparen ansvarar alltid att köpet blir fullföljt. Deltagare i onlineauktion skall följa Bernt Nilsson Auktioners regler och anvisningar.

6. Köpare utanför Sverige
Köpare faktureras svensk moms. Momsbeloppet återbetalas till köparen när exportdeklaration eller annan handling som styrker att varan lämnat Sverige kommit Bernt Nilsson Auktioner tillhanda, detta måste ske senast 14 dagar efter fakturadatum. Köparen måste även till Bernt Nilsson Auktioner insända fullständig bankinformation såsom IBAN konto, BIC/SWIFT kod samt bankens namn och adress. Köparen skall ombesörja hela förloppet och stå för alla kostnader i samband med transport och export. Återbetalning av moms sker endast till köpare utanför Sverige som är registrerade företag med en utländsk adress. Man kan alltså inte bjuda som svenskt företag, svensk privatperson eller utländsk privatperson och sedan återfå moms mot uppvisande av exporthandling.

7. Säljare
Säljare är den som anlitat Bernt Nilsson Auktioner för försäljningsuppdraget. Säljaren kallas även uppdragsgivare eller inlämnare.

8. Försäljningsobjekt
Egendom till försäljning finns för visning /leverans på den plats som anges i objektsbeskrivningen. Egendomen säljs i befintligt skick. Det är köparens ansvar att själv kontrollera utbjuden egendoms och godkänna att den motsvarar köparens förväntningar utifrån ålder, beskrivning, pris etc. Moms tillkommer på avgivna bud (i de fall moms ej tillkommer aviseras detta i objektsbeskrivningen). Inropsavgift tillkommer på objektet, på denna tillkommer alltid moms.

9. Visning
Visningstider aviseras i objektsbeskrivningen. All utbjuden egendom säljs i befintligt skick. Objektsinformationen är endast en allmän beskrivning och är inte bindande i detalj.

10. Reservationspris
Egendom som bjuds ut till försäljning kan ha ett reservationspris. Reservationspriset bestäms av säljaren och är det lägsta pris som accepteras för att en försäljning ska godkännas. I de fall reservationspriset inte har uppnåtts skall uppdragsgivaren godkänna det högsta bud som avgivits för att detta skall godtagas.

11. Marknadsvärde
Marknadsvärdet som aviseras i objektsbeskrivningen är endast en uppskattning av objektets värde och skall inte ses som en vägledning i budgivningen. Budgivare skall bjuda efter egen uppfattning om objektets värde.

12. Bud, högsta bud och moms
Alla lagda bud är bindande oavsett om budet är lagt manuellt eller genom maxbudsfunktionen. Inropsavgift tillkommer på angivna bud.  Moms tillkommer om inget annat anges i objektsbeskrivningen på avgivna bud. Moms tillkommer alltid på inropsavgiften.

13.  Avgifter
Vid köp tillkommer 12% inropsavgift. Moms tillkommer om inget annat anges i objektsbeskrivningen på avgivna bud. Moms tillkommer alltid på inropsavgiften. Budgivare är skyldig att betala inropsavgiften även om köp av inropade varor inte fullföljs.På föremål som berörs av den lagstadgade följerätten, dvs den upphovsrättsliga ersättningen debiteras en avgift om 5% på föremål med slutgiltigt pris överstigande 2.200 kr. Faktureringsavgift på 40.- debiteras på varje faktura.

14. Följerätt
Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk (målningar, teckningar, skulpturer, textila bilder, grafik) och konstnärligt utformade bruksföremål (glas, keramik, silver, möbler, textilier m.m. vilka ej är framställda i flera identiskt lika exemplar). Avgiften är 5 % på klubbat pris och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde året efter konstnärens död. Det framgår av objektbeskrivningen vilka föremål som omfattas av konstnärsavgiften.  Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (2013: 2.200 kr).

15. Betalning/Avhämtning
Betalning göres till Bg 661-5397. Betalning skall ske omgående och alltid före hämtning av köpta objekt, inga objekt lämnas ut innan det att full likvid kommit Bernt Nilsson Auktioner tillhanda. All information angående betalning finns på fakturan eller i det mail där fakturan bifogats. Registrering av inbetalning via bankgiro sker normalt 2-3 arbetsdagar efter inbetalning. Betalning kan i vissa fall ske i samband med hämtning. Vi accepterar bankkort knutna till Visa och Mastercard, kontanter i SEK samt bankcheck. Bernt Nilsson Auktioner accepterar inte postcheckar, utländska checkar eller eurocheckar.Om betalning inte erlagts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionen har Bernt Nilsson Auktioner rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta motsvarande diskontot med tillägg av 8 % samt en påminnelseavgift om 40 kr + moms per inköpt objekt. Obetalda fakturor skickas till inkasso efter åtta (8) dagar. Avhämtning skall i normalfallet ske snarast, senast 7 dagar efter köpet. För utlämning av gods måste kopia på fakturan och kvitto på betalning uppvisas. Budgivare som inte själva hämtar köpta objekt skall till ombudet ange vilka objektsnummer hämtningen gäller. Hela ansvaret att rätt vara avhämtas åligger köparen. Om inköpt gods ej kan avhämtas inom 7 dagar efter köpet måste Bernt Nilsson Auktioner ovillkorligen underrättas om detta. Om så ej sker uttages en förvaringsavgift på 40 kr+moms/objekt och dygn.Fordon, släpkärror odyl. deb. en förvaringsavgift på 100 kr+moms/objekt och dygn. Bernt Nilsson Auktioner kan magasinera inköpt gods under kortare tid mot överenskommen ersättning. Bernt Nilsson Auktioner äger rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för skada eller sälja om föremålet för köparens räkning utan underrättelse härom till köparen till det utrops- och bevakningspris som Bernt Nilsson Auktioner finner lämpligt. Bernt Nilsson Auktioner kan fritt att kassera ej avhämtade objekt utan ersättning till köparen.Vid omförsäljning äger Bernt Nilsson Auktioner rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av föremålet. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till köparen. Om försäljningspriset inte täcker Bernt Nilsson Auktioners fordringar och kostnader skall köpare som ej fullföjt köpet enligt avtal erlägga mellanskillnaden.

16. Transport/Lastning
Bernt Nilsson Auktioner kan i vissa fall förmedla transport/lastningstjänster. Försäkringsansvaret vid sådan tjänsteförmedling åvilar då anlitade entreprenörer. Bernt Nilsson Auktioner står endast till tjänst med kontaktförmedling och ansvarar således inte för om en vara skadas under transport eller lastning.

17. Bildåtergivning
Bernt Nilsson Auktioner  äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är Bernt Nilsson Auktioners egendom och kan användas för alla ändamål Bernt Nilsson Auktioner finner lämpliga.

18. Exporttillstånd
Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.Det är kundens skyldighet att söka sådant tillstånd. Tillståndet skall förevisas Bernt Nilsson Auktioner innan avhämtning.

19. Ansvar för fel
Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger köparen innan auktionstillfället noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Uppgift i katalog är endast vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålen. Om Bernt Nilsson Auktioner efter begäran av köparen har lämnat en konditionsrapport över ett föremåls allmänna kondition, skall sådana uppgifter i likhet med kataloguppgifter endast tjäna som vägledning och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen märkt felet, dock senast inom 10 dagar efter auktionsdagen. Felaktiga varor skall på köparens bekostnad återbördas till av Bernt Nilsson Auktioner angiven plats innan ev. återbetalning kan ske.

20. Ansvar
Bernt Nilsson Auktioners ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision, mervärdesskatt och eventuell droit de suite. Bernt Nilsson Auktioner ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan drabbas av.
 
21. Skrivfel och tekniska problem
Bernt Nilsson Auktioner friskriver sej från ansvar gällande ev. skriv/sakfel i objektstexter. Det står Bernt Nilsson Auktioner fritt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen skall göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Bernt Nilsson Auktioner förbehåller sig rätten att blockera registrerade budgivare. Bernt Nilsson Auktioner ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare utifrån vad som anförts ovan eller om bud ej registrerats vid till exempel datorfel, kommunikationshinder etc.

22. Tvist
Eventuella tvister skall avgöras enligt svensk lag och vid Karlstads tingsrätt.

Dessa villkor gäller från 2018-02-12      Copyright © Bernt Nilsson Auktioner AB