25060212-b2Q1s

VILLKOR BNA.NU ONLINE-AUKTION

1. Registrering

Kunden registrerar sig genom att fylla i registreringsformuläret. Det krävs att du som kund har registrerat dig för att få ta del av de tjänster som bna.nu erbjuder. Genom registreringen accepteras våra köpvillkor och Kunden åtar sig att följa de instruktioner som ges. Kunder som registrerar sig måste vara 18 år fyllda. Vid registrering av företag  krävs att  angiven kontaktperson är firmatecknare. Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda eget login-namn och lösenord. Kunden har inte rätt att överlåta eller sälja loginnamn eller lösenord till utomstående. Kunden får heller inte tillåta att utomstående använder dennes loginnamn eller lösenord. Efter användning bör utloggning ske så att personlig information skyddas i förhållande till andra användare av samma dator. bna AB förbehåller sig rätten att neka personer och företag åtkomst till www.bna.nu om försök till bedrägeri eller missbruk av tjänster som tillhandahålles på hemsidan föreligger. Rättsliga åtgärder vidtages om nekad åtkomst inte accepteras. Personer som upplåter falska konton polisanmäls.

2. Användning av personuppgifter (GDPR)
Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera kundnummer/mina sidor samt din användning av dessa, liksom för att förhindra missbruk av kundnummer/mina sidor. En kunds personuppgifter används även för att förbättra vårt innehåll och våra produkterbjudanden. Dessutom kan en kunds personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till kunden. Kunden samtycker till att bna AB får använda dennes personuppgifter för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen och som är relevanta för kundens användning av webbplatsen. Om kunden inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej genom att skriftligen informera oss. Kunden kan när som helst kräva att bli struken ur vårt register så länge det ej bryter mot annan lagstiftning, t.ex bokföringslagen. Fullständiga villkor för detta finner ni under vår integritetspolicy.

3. Katalog/Objektsbeskrivning/Utropspriser
Katalogens utropspriser är angivna i SEK och baserade på en marknadsanpassad värdering och skall endast tjäna som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen skilja från angivet utropspris. bna AB förbehåller sej rätten att ändra eller tillägga i kataloguppgifter. Eventuella ändringar eller tillägg meddelas vid auktionstillfället alternativt anges i objektsbeskrivningen.

4. Budgivning och köp onlineauktion
För att lägga bud på egendom krävs registrering av budgivare på bna.nu. bna.nu vänder sig till företag därför debiteras moms utöver lagda bud på varor som är mervärdesskattepliktiga. Då vår kundgrupp är företag kan konsumentköplagen inte tillämpas vid eventuell tvist. Det finns inget förbud för privatpersoner att skapa konto och lägga bud på bna.nu. Budgivaren, även kallad kunden, får då ett kundnummer och har därmed godkänt auktionsvillkoren. Det går bra att buda dygnet runt fram tills auktionen stänger. Att delta i budgivning av egna inlämnade föremål är ej tillåtet eller att manipulera budgivning genom ombud. Budgivare har rätt att lägga bud via Mina sidor. Lägsta tillåtna bud framkommer genom budstegen i villkoren. Ditt bud är alltid ett maxbud. bna AB bjuder så förmånligt som möjligt upp till och med maxbudet. Det  vinnande budet kan således bli lägre än angivet maxbud. Om en auktion avslutas med två lika höga bud är först inkommande det vinnande budet. Samtliga bud är bindande. Alla lagda bud är bindande oavsett om budet är lagt manuellt eller genom maxbudsfunktionen. Inropsavgift tillkommer på angivna bud.  Alla inropsuppdrag och andra meddelanden till bna AB via internet går på avsändarens risk och bna AB ansvarar inte för felskrivningar, förseningar i överföringen eller andra tekniska störningar, som möjliggör utnyttjandet av Internet-tjänster.Vid tekniska störningar kan auktioner förlängas tills störningar upphört, detta meddelas på hemsidan. bna AB friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare och/eller dennes uppdragsgivare på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem etc. bna AB har heller inte något ansvar för att bud inte registreras, kontakt ej etableras eller att fel budgivare kontaktas efter budgivningen. Inropsuppdrag för onlineauktion kan även registreras på traditionellt sätt via en skriftlig blankett som lämnas till Kundtjänst. Distans- och hemförsäljningslagens ångerrätt på 14 dagar gäller ej vid vinnande bud på auktion hos oss då det alltid finns möjlighet att lägga bud i vår auktionshall i Bjälverud eller vid auktioner på andra platser. Vinnande bud är alltid bindande. bna AB kontaktar den som avgivit det högsta budet så snart som möjligt dock senast inom tre (3) arbetsdagar via e-post, telefon eller fax. Skickad faktura via e-post anses som tagen kontakt. All budgivning är bindande. Faktura på inropat objekt skickas via e-post för omgående betalning. Har betalning ej registrerats på bna ABs konto inom 3 bankdagar från fakturadatum har bna AB rätt att erbjuda egendomen till annan budgivare.

5. Köpare
Köpare är den som har avgivit det högsta budet när reservationspriset uppnåtts och auktionen avslutats. Köparen kan företrädas av annan person med fullmakt. Fullmakten skall skriftligen tillställas auktionsfirman. Köparen ansvarar alltid att köpet blir fullföljt. Deltagare i onlineauktion skall följa bna ABs regler och anvisningar.

6. Köpare utanför Sverige
Köpare faktureras svensk moms. Momsbeloppet återbetalas till köparen när exportdeklaration eller annan handling som styrker att varan lämnat Sverige kommit bna AB tillhanda, detta måste ske senast 14 dagar efter fakturadatum. Köparen måste även till bna AB insända fullständig bankinformation såsom IBAN konto, BIC/SWIFT kod samt bankens namn och adress. Köparen skall ombesörja hela förloppet och stå för alla kostnader i samband med transport och export. Återbetalning av moms sker endast till köpare utanför Sverige som är registrerade företag med en utländsk adress. Man kan alltså inte bjuda som svenskt företag, svensk privatperson eller utländsk privatperson och sedan återfå moms mot uppvisande av exporthandling.

7. Säljare
Säljare är den som anlitat bna AB för försäljningsuppdraget. Säljaren kallas även uppdragsgivare eller inlämnare.

8. Försäljningsobjekt
Egendom till försäljning finns för visning /leverans på den plats som anges i objektsbeskrivningen. Egendomen säljs i befintligt skick. Det är köparens ansvar att själv kontrollera utbjuden egendoms och godkänna att den motsvarar köparens förväntningar utifrån ålder, beskrivning, pris etc. Om objektet är knapphändigt beskrivet är det upp till köparen att beakta att dessa objekt kan ha dolda fel eller brister. Inga garantier kan åberopas gentemot bna AB eller uppdragsgivare, eventuella fabriksgarantier kan hanteras mellan köpare och tillverkare. Moms tillkommer på avgivna bud (i de fall moms ej tillkommer aviseras detta i objektsbeskrivningen). Inropsavgift tillkommer på objektet, på denna tillkommer alltid moms.

9. Visning
Visningstider och plats för visning aviseras i objektsbeskrivningen. All utbjuden egendom säljs i befintligt skick. Objektsinformationen är endast en allmän beskrivning och är inte bindande i detalj.

10. Reservationspris
Egendom som bjuds ut till försäljning kan ha ett reservationspris. Reservationspriset bestäms av säljaren och är det lägsta pris som accepteras för att en försäljning ska godkännas. I de fall reservationspriset inte har uppnåtts skall uppdragsgivaren godkänna det högsta bud som avgivits för att detta skall godtagas.

11. Marknadsvärde
Marknadsvärdet som aviseras i objektsbeskrivningen är endast en uppskattning av objektets värde och skall inte ses som en vägledning i budgivningen. Budgivare skall bjuda efter egen uppfattning om objektets värde.

12. Bud, högsta bud och moms
Alla lagda bud är bindande oavsett om budet är lagt manuellt eller genom maxbudsfunktionen. Inropsavgift tillkommer på angivna bud.  Moms tillkommer om inget annat anges i objektsbeskrivningen på avgivna bud. Moms tillkommer alltid på inropsavgiften.

13.  Avgifter
Vid köp tillkommer 12% inropsavgift. Moms tillkommer om inget annat anges i objektsbeskrivningen på avgivna bud. Moms tillkommer alltid på inropsavgiften. Budgivare är skyldig att betala inropsavgiften även om köp av inropade varor inte fullföljs.På föremål som berörs av den lagstadgade följerätten, dvs den upphovsrättsliga ersättningen debiteras en avgift om 5% på föremål med slutgiltigt pris överstigande 2.200 kr. Faktureringsavgift på 40.- debiteras på varje faktura.

14. Följerätt
Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk (målningar, teckningar, skulpturer, textila bilder, grafik) och konstnärligt utformade bruksföremål (glas, keramik, silver, möbler, textilier m.m. vilka ej är framställda i flera identiskt lika exemplar). Avgiften är 5 % på klubbat pris och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde året efter konstnärens död. Det framgår av objektbeskrivningen vilka föremål som omfattas av konstnärsavgiften.  Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (2013: 2.200 kr).

15. Betalning/Avhämtning
Betalning göres till Bg 5901-5123. Betalning skall ske omgående och alltid före hämtning av köpta objekt, inga objekt lämnas ut innan det att full likvid kommit bna AB tillhanda. All information angående betalning finns på fakturan eller i det mail där fakturan bifogats. Registrering av inbetalning via bankgiro sker normalt 2-3 arbetsdagar efter inbetalning. Betalning kan i vissa fall ske i samband med hämtning. Vi accepterar kontanter i SEK samt Swish. Om betalning inte erlagts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionen har bna AB rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta motsvarande diskontot med tillägg av 8 % samt en påminnelseavgift om 40 kr + moms per inköpt objekt. Obetalda fakturor skickas till inkasso efter åtta (8) dagar. Avhämtning skall i normalfallet ske snarast, senast 7 dagar efter köpet. För utlämning av gods måste kopia på fakturan och kvitto på betalning uppvisas. Budgivare som inte själva hämtar köpta objekt skall till ombudet ange vilka objektsnummer hämtningen gäller. Hela ansvaret att rätt vara avhämtas åligger köparen. Om inköpt gods ej kan avhämtas inom 7 dagar efter köpet måste bna AB ovillkorligen underrättas om detta. Om så ej sker uttages en förvaringsavgift på 40 kr+moms/objekt och dygn.Fordon, släpkärror odyl. deb. en förvaringsavgift på 100 kr+moms/objekt och dygn. bna AB kan magasinera inköpt gods under kortare tid mot överenskommen ersättning. bna AB äger rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för skada eller sälja om föremålet för köparens räkning utan underrättelse härom till köparen till det utrops- och bevakningspris som bna AB finner lämpligt. bna AB kan fritt att kassera ej avhämtade objekt utan ersättning till köparen.Vid omförsäljning äger bna AB rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av föremålet. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till köparen. Om försäljningspriset inte täcker bna ABs fordringar och kostnader skall köpare som ej fullföjt köpet enligt avtal erlägga mellanskillnaden.

16. Transport/Lastning
bna AB kan i vissa fall förmedla transport/lastningstjänster. Försäkringsansvaret vid sådan tjänsteförmedling åvilar då anlitade entreprenörer. bna AB står endast till tjänst med kontaktförmedling och ansvarar således inte för om en vara skadas under transport eller lastning.

17. Bildåtergivning
bna AB  äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är bna ABs egendom och kan användas för alla ändamål bna AB finner lämpliga.

18. Exporttillstånd
Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.Det är kundens skyldighet att söka sådant tillstånd. Tillståndet skall förevisas bna AB innan avhämtning.

19. Ansvar för fel
Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger köparen innan auktionstillfället noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Uppgift i katalog är endast vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålen. Om bna AB efter begäran av köparen har lämnat en konditionsrapport över ett föremåls allmänna kondition, skall sådana uppgifter i likhet med kataloguppgifter endast tjäna som vägledning och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt. Du som köpare ska kontrollera objektet vid hämtning. Anmärkningar härefter beaktas inte. Felaktiga varor skall på köparens bekostnad återbördas till av bna AB angiven plats innan ev. återbetalning kan ske.

20. Ansvar
bna ABs ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision, mervärdesskatt och eventuell droit de suite. bna AB ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan drabbas av.

21. Garanti
Ingen garanti lämnas på köpta objekt.

22. Godkänna objekt
Alla objekt som säljes på bna.nu säljes i befintligt skick i och med att det oftast rör sig om begagnade objekt i bruksskick. Du som köpare har undersökningsplikt, med det menas att du måste i enlighet med beskrivningen av objektet besikta och godkänna objektet vid avhämtning, om kunden anlitar en speditör eller ett ombud att hämta objektet anses det som ett godkännande av objektet, det samma gäller då vi på kundens räkning bokat frakt av speditör. Uppdragsgivaren eller bna AB ansvarar ej för skador som upptäckts efter avhämtning.
bna AB eller uppdragsgivare ansvarar ej för fel eller brister på objekt eller egendom som säljes pga. av konkurs eller annan tvångsmässig försäljning, i detta fall gäller ej konsumentköplagen.

23. Reklamation
Eventuella reklamationer skall anmälas till bernt@bna.nu
Detta skall göras innan objektet avhämtats från någon av våra utlämningsställen, alternativt plats angiven av uppdragsgivaren. Reklamationer efter avhämtning eller vid objekt från konkursbon beaktas ej.
bna AB eller uppdragsgivaren ersätter vid reklamation ej direkta eller indirekta förluster.

24. Skrivfel och tekniska problem
bna AB friskriver sej från ansvar gällande ev. skriv/sakfel i objektstexter. Det står bna AB fritt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen skall göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. bna AB förbehåller sig rätten att blockera registrerade budgivare. bna AB ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare utifrån vad som anförts ovan eller om bud ej registrerats vid till exempel datorfel, kommunikationshinder etc.

25. Tvist
Eventuella tvister skall avgöras enligt svensk lag och vid Karlstads tingsrätt.

Dessa villkor gäller från 2022-09-15   Copyright © bna AB